General - March 19, 2022

വേരികോസ് വെയിന്‍ ,പൈല്‍സ് ,ഫിസ്റ്റുല ഇവ തനിയെ ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതെ ആകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ /Baiju’s Vlogs

വേരികോസ് വെയിന്‍ ,പൈല്‍സ് ,ഫിസ്റ്റുല ഇവ തനിയെ ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതെ ആകും ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ /Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *